Close

ഫലങ്ങള്‍ തിരയുക : ������ �� ���� ���������� �������������� 23 ���������������� ������������ �� insta---batmanapollo

1-40 ആകെയുള്ളതിൽ 40 റിസൾട്ട്

Notice: Applications are invited for conducting social impact assessment, study report and social impact mitigation plan.

Notice: Applications are invited for conducting social impact assessment, study report and social impact mitigation plan.

അറിയിപ്പ്: സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിനും പഠന റിപ്പോർട്ടും സാമൂഹിക ആഘാതം മറികടക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

അറിയിപ്പ്: സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിനും പഠന റിപ്പോർട്ടും സാമൂഹിക ആഘാതം മറികടക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള ഗസറ്റ്: തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ പിണറായി, ധർമ്മടം വില്ലേജുകളിലെ കോലാട് പാലത്തിന്റെയും സമീപനത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

കേരള ഗസറ്റ്: തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ പിണറായി, ധർമ്മടം വില്ലേജുകളിലെ കോലാട് പാലത്തിന്റെയും സമീപനത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

Kerala Gazette:Land Acquisition for the Construction of Kolad bridge and approach at Pinarayi,Dharmadam Villages of Thalassery Thaluk

Kerala Gazette:Land Acquisition for the Construction of Kolad bridge and approach at Pinarayi,Dharmadam Villages of Thalassery Thaluk

സൗത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സബ്‌സെന്ററും ഇതര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം 

സൗത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സബ്‌സെന്ററും ഇതര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം 

Land Acquisition for the Construction of South Zone Cultural Centre and other  Govt. Institutions at  Pinarayi Village

Land Acquisition for the Construction of South Zone Cultural Centre and other  Govt. Institutions at  Pinarayi Village

തലശ്ശേരി കേന്ദ്രിയ വിദ്യാലയം നിർമിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

തലശ്ശേരി കേന്ദ്രിയ വിദ്യാലയം നിർമിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം

Land Acquisition for Kendriya Vidyalaya,Thalassery

Land Acquisition Kendriya Vidyalaya,Thalassery

ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓഫീസാണ് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്. 2013-ലെ ദേശിയ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് പ്രകാരം എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും കൃത്യമായ അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഓരോ റേഷൻ കാർഡുടമയ്ക്കും അർഹതപ്പെട്ട റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ആയത് സംബന്ധിച്ചു ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസിനു കീഴിൽ കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ, ഇരിട്ടി എന്നിങ്ങനെ നാലു താലൂക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളും ജില്ലയിൽ നിലവിൽ […]

DISTRICT SUPPLY OFFICE

 District Supply Office, Kannur is a District level office coming under the Civil Supplies Department of the Government of Kerala.  Four Taluk Supply Offices in Kannur, Thalassery, Taliparamba and Iritty Taluks are also functioning under the District Supply Office, Kannur.  The rationed articles are being distributed to the eligible beneficiaries/ration card holders/inmates of welfare institutions […]

കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്(മത്സ്യബോര്‍ഡ്)

കേരളത്തിലെ മത്സ്യ – അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിനുതകുന്ന വിവിധ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ആക്റ്റ് (1985 ലെ 30-ാം ആക്റ്റ്) പ്രകാരം 26/01/1986 ല്‍ നിലവില്‍ വന്നു. 1980 ലെ കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമസംഘം ആക്റ്റ് 1980 ലെ കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമസംഘം (മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പട്ടിക തയ്യാറാക്കലും പ്രസിദ്ധീകരണവും) ചട്ടങ്ങള്‍ 1985 ലെ കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ആക്റ്റ് 1986 ലെ കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി 1987 ലെ […]

KERALA FISHERMEN’S WELFARE FUND BOARD(MATSYABOARD)

One of the pioneer agency working under Fisheries Department Matsyaboard formed by the directions contained in The Kerala Fishermen`s Welfare Fund Act,1985. Came in to force w.e.f. 26/01/1986 for the welfare of Fishermen in the State vide SRO 25/86 welfare fund scheme started for the workers engaged in the fisheries related activities (Allied Worker) as […]

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയരുടെ കാര്യാലയം

  സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കണ്ണൂര്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 04972 700117 ഇ-മെയില്‍ –  midknr@gmail.com          ഈ കാര്യാലയത്തിന്റെ അധികാര പരിധി കണ്ണൂര്‍ റവന്യു ജില്ലയാണ്. ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇതുവഴി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ കാര്യാലയത്തിന്‍റെ പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനം. ഇതിനായി ഈ ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസിന്‍റെ കീഴില്‍ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളായ ചെക്ക് ഡാം റഗുലേറ്റര്‍ കം ബ്രിഡ്ജ്, വിസിബി കം ബ്രിഡ്ജ്, ഉപ്പുവെളള പ്രതിരോധ ബണ്ട് എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണവും, പരിപാലനവും, തോടുസംരക്ഷണം, കുളം നവീകരണം, […]

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, MINOR IRRIGATION

Sri.Shaji.T Civil Station Kannur Tel Phone No. 0497 2700117 email : midknr@gmail.com   The Jurisdiction of this office is Kannur Revenue district. The main function of this office is conservation of water sources and by which promote agriculture in this area. For this purpose this division and subdivision offices under takes Minor Irrigation scheme like […]

പിണറായി വില്ലേജില്‍ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക്, സിവിൽ സർവീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സ്, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുടെ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം

പിണറായി വില്ലേജില്‍ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക്, സിവിൽ സർവീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സ്, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുടെ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം

Final Decision On Construction Of Bio-Diversity Park , Civil Service Residential Complex , Fire Station , Police Station in Pinaraayi Village

Final Decision On Construction Of Bio-Diversity Park , Civil Service Residential Complex , Fire Station , Police Station in Pinaraayi Village

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്ററും പരിപാലിക്കുന്നത് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആണ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് kerkan@nic[dot]in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ വെബ് ഇൻഫൊർമേഷൻ മാനേജർക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഉള്ളടക്കം, രൂപകല്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം: തപാൽ വിലാസം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കാര്യാലയം കലക്ടറെട് , താവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരളം 670002

കര്‍മ്മ പദ്ധതി

Here appears all public schemes formulated by district administration. Search facility is provided to search a particular scheme from n numbers of schemes.

സാമ്പത്തികം

This space display the text related to your district economy. Below is the dummy text, edit it to replace with relevant content. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of […]

Economy

This space display the text related to your district economy. Below is the dummy text, edit it to replace with relevant content. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of […]

Contact Us

This website is designed and developed by National Informatics Center, Kannur. Kannur district administration is maintaining and managing this website. For enquiries and clarification contact web manager through email at kerkan[@]nic[dot]in. Your suggestions and feedback on design or the technology used can be submitted using the feedback link.  You may contact with following address: Postal […]

Schemes

Here appears all public schemes formulated by district administration. Search facility is provided to search a particular scheme from n numbers of schemes.