ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

Filter

ജില്ല / ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ഫോണ്‍
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്കണ്ണൂർ0497-2700306
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറികണ്ണൂർ0497-2700577
ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസർ കണ്ണൂർകണ്ണൂർ0497-2343500
ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസർ എടക്കാട്എടക്കാട്0497-2822495
ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ തലശ്ശേരിതലശ്ശേരി0490-2325350
കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസർകൂത്തുപറമ്പ്0490-2361784
ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസർ ഇരിട്ടിഇരിട്ടി0490-2493840
ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസർ, തളിപ്പറമ്പതളിപ്പറമ്പ0460-2203295
ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ഇരിക്കൂർഇരിക്കൂർ0460-2257058
ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസ് പയ്യന്നൂർപയ്യന്നൂർ0460-2202927
ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ പേരാവൂർപേരാവൂർ0460-2444416
കളക്ടറേറ്റ്
ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ഫോണ്‍
ജില്ലാ കളക്ടർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700243
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) & അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700577
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700592
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020490-2343500
ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർആർ)സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700645
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA)സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700645
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA)സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700645
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഇലക്ഷൻ)സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2709140
തഹസിൽദാർ , തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക്തളിപ്പറമ്പ0460-2203142
തഹസിൽദാർ, കണ്ണൂർ താലൂക്ക്കണ്ണൂർ0497-2704969
തഹസിൽദാർ, തലശ്ശേരി താലൂക്ക്തലശ്ശേരി0490-2343813
തഹസിൽദാർ, ഇരിട്ടി താലൂക്ക്ഇരിട്ടി0490-2494910
മറ്റു ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ
ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ഫോണ്‍
ജില്ലാ ജഡ്ജി, തലശ്ശേരിപാലിശ്ശേരി, തലശ്ശേരി, കേരള 6701010490-2341008
പോലീസ് ജില്ലാ സൂപ്രണ്ട്കണ്ണൂർ0497-2700041
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700231
ജില്ലാ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്ഓഫീസർനാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ്, കണ്ണൂർ 6700020497-2700761
ജില്ലാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസ്കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, താവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700482
ജില്ലാ തൊഴിലാളി ഓഫീസർതാവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700831
ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആരോഗ്യം)കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, താവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700194
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)മോട്ടമ്മൽ പാലക്കാട് സ്വാമി മാടം റോഡ്, അത്താഴക്കുന്ന് , എ.കെ.ജി. നഗർ ഹൌസിംഗ് കോളനി, പുഴാതി ഹൌസിംഗ് കോളനി, കണ്ണൂർ, കേരളം 6700020497-2711726
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)താണ , കണ്ണൂർ, കേരളം 6700120497-2700911
ജില്ലാ ആശുപത്രിആയിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ്, ബർണശ്ശേരി പോസ്റ്റ്, കണ്ണൂർ, കേരള 6700170497-2731234
ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർഎസ്പി ഓഫീസ് റോഡ്, താവക്കര , കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700353
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രംതാവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2707522
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്താവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700552
ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽഇടപ്പള്ളി പൺവേൽ ഹൈവേ (NH-17), കാൽടെക്സ് കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2706336
ജില്ലാ കുടുംബശ്രീപുഴതി ഹൌസിംഗ് കോളനി, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2702080
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻപുഴതി ഹൌസിംഗ് കോളനി, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2705149
ആർ ടി ഒ കണ്ണൂർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് റോഡ്, തളാപ്പ് , കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700566
ഫ്രണ്ട്സ് ജനസേവകേന്ദ്രംതളാപ്പ് , കണ്ണൂർ, കേരള 6700170497-2709100
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലതാവക്കര, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ (പി.ഒ), കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-282351
ജില്ലാ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ്താവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700405
ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർപാലിശ്ശേരി, തലശ്ശേരി, കേരള 6701040490-2321330
ജില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസർ, എസ്എസ്എഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ0497-2707993
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർതാവക്കര, കണ്ണൂർ, കേരള 6700020497-2700765
പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന യൂണിറ്റ്കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് PIN- 670 0020497-2700143
ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസ് കണ്ണൂർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ്, കണ്ണൂർ - 6700010497-2700683
ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസ്, മട്ടന്നൂർതലശ്ശേരി - കൂർഗ് ഹൈവേ , ഇന്ദിര നഗർ, മട്ടന്നൂർ, കേരള 6707020490-2471006