എങ്ങിനെ എത്താം

വിമാന മാർഗ്ഗം

  1. കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര എയര്‍പോര്‍ട്ട് (128 km ദൂരം)
  2. മംഗലാപുരം ബജ്പെ അന്താരാഷ്ട്ര എയര്‍പോര്‍ട്ട് (149 km)
  3. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (25 km): കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് . സെപ്റ്റംബർ 2018 ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു .

തീവണ്ടി മാർഗ്ഗം

  1. കണ്ണൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍

ബസ് മാർഗ്ഗം

  1. കണ്ണൂര്‍ ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ്