സാമൂഹ്യാഘാത റിപ്പോർട്ട്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
കണ്ണൂർ ജില്ലാ തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മേലൂർ കടവ് പാലത്തിൻറെ റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കായി RFCT LARR Act,2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറം 9 22/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(452 KB)
പയ്യന്നൂര്‍ വില്ലേജില്‍ കണ്ടംങ്കാളിയില്‍ BPCL/HPCL കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഓയില്‍ ഡിപ്പോ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കായി RFCT LARR Act,2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള എക്‌സ്‌പോർട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശുപാർശ 19/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപാലം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കായി RFCT LARR Act,2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറം 9 19/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(610 KB)
കിയാല്‍ – എയര്‍പോര്‍ട്ട് റണ്‍വേ അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ (ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌) 05/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ( അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് ), കല്ല്യാട് , കണ്ണൂർ 01/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)
അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ( ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ ), കല്ല്യാട് , കണ്ണൂർ 21/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(8 MB)
പയ്യന്നൂര്‍ വില്ലേജില്‍ കണ്ടംങ്കാളിയില്‍ BPCL/HPCL കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഓയില്‍ ഡിപ്പോ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കായി RFCT LARR Act,2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് 16/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(965 KB)
എച്ച പി സി എൽ / ബി പി സി എൽ കമ്പനിക് ഓയിൽ ഡിപ്പോ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുബന്ധ റോഡ് നിർമിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പയ്യന്നൂർ വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റടുക്കൽ 16/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(314 KB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് – മട്ടന്നൂർ വ്യവസായ പാർക്കിന്റെ വിപുലീകരണം 16/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(8 MB)
ആയൂർവേദ ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ണൂര്‍ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 11/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(382 KB)
മട്ടന്നൂര്‍ കിന്‍ഫ്ര വ്യവസായ ശാല അധിക സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കല്‍ 11/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(110 KB)
പയ്യാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി 11/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(479 KB)
മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം 11/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
മട്ടന്നൂരിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിന്റെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് (മലയാളം) 07/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(6 MB)
ഡ്രെയിനേജ് പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധിക സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ (കിയാലിൽ 18 ാം നമ്പർ) – സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം 01/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(748 KB)
തലശ്ശേരി – വളവുപാറ റോഡ് വികസനം സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ മേലുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിർദ്ദേശം 24/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(731 KB)
പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് 17/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(875 KB)
പയ്യാം ഗ്രമ പഞ്ചായത്ത് വികസന അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 08/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(379 KB)
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള 18 ആം നമ്പർ തോട് സംരക്ഷണം 08/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി – സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് 05/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസനം 23/10/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(804 KB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനം – സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് 06/10/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(636 KB)
കിയാൽ – സാമൂഹിക ആഘാതം വിലയിരുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ സംഗ്രഹം 29/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനം – തിരുവങ്ങാട് എരഞ്ഞോളി വില്ലേജുകളിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 26/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് – പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 11/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് – പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 04/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്: വളവുപാറ റോഡ് വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 03/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്: കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി കണ്ണൂർ – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 29/06/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(6 MB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്: കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി കണ്ണൂർ 30/05/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(869 KB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്: (എയർ കാർഗോ ഹബ്) എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ 17/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(174 KB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്: കാറ്റഗറി 1 ലൈറ്റിംഗ് – എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ 05/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(8 MB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്:: കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിക്കുന്ന (3.2375 Hect)-എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ 05/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് : കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിക്കുന്ന പദ്ധ്വതി (4.8763) – എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ 05/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(9 MB)